Bolagsstyrning

Nedan finns bolagsstyrningsrapporter, protokoll från årsstämmor samt årsredovisningar med mera. Samtliga rapporter finns tillgängliga som PDF.

Bolagsstyrningsrapporter

Årsstämmor – protokoll

Årsredovisningar

Delårsrapporter och bokslutskommunikéer- KI Holding

Ägardirektiv, bolagsordning och policyer