Våra investeringar

Karolinska Institutet Holding AB (KI Holding) äger och förvaltar aktier och andelar i projekt- och tjänstebolag vars syfte är att kommersiellt exploatera projekt eller kunskaper inom life science för att möjliggöra en bättre hälsa för alla.

Med KI Holding vid din sida blir det lättare att driva bolaget framåt. Vi kommer in tidigt och finns tillhands som en aktiv partner som stöttar dig med struktur och nätverk så att du fortsatt kan fokusera på din forskning samtidigt som du kan bidra till utvecklingen av din teknologi, produkt eller tjänst.

KI Holding äger aktier i över 40 bolag med koppling till forskningen på KI.

 

Intelligyn

Det finns en stor brist på läkare med tillräcklig kompetens att bedöma äggstockstumörer, vilket leder till att många äggstocksoperationer utförs i onödan samtidigt som kvinnor med cancer ibland får sin diagnos för sent, vilket minskar chansen till överlevnad.

Intelligyn´s plattform är innehåller AI-modeller som utvecklats och validerats i ett världsledande multicenter-forskningsprojekt i samarbete mellan KI och KTH. Våra resultat har visat att AI-modellen kan skilja godartade tumörer från cancer med samma precision som en ultraljudsexpert.

P3S

P3S kan med hjälp av AI och återanvändning av hälsodata  avsevärt förbättra patientsäkerhetsövervakningen.

Clinsight Analytics

1 av 41 män dör av prostatacancer – det vill vi förändra.

Det finns ett behov av att standardisera och öka tillförlitligheten av diagnostik och Gleason-gradering för prostatacancer.

Clinsight är i slutet av att ha en fullt validerad AI-prototyp som kan diagnostisera och Gleason-gradera prostatacancer på samma nivå som experter inom uro-patologi.

Lösningen kommer vara skräddarsydd för att kunna integreras i dagens arbetsflöde inom digital patologi och vara ett stöd till patologer i deras bedömning.

Clinsights AI system är baserat på världsledande forskning inom prostata-patologi och artificiell intelligens.

Matrix Muscle Support

MMS tillhandahåller lösningar för att förhindra de negativa effekterna av fysisk inaktivitet, som för närvarande påverkar 2,5 miljarder människor världen över. MMS-produkter kommer att övervaka, uppmuntra och stödja användarens muskelaktivitet.

NorthernLight Diagnostics

Teknologi för monitorering av patienters depressionsnivå med hjälp av en”wearable”. Företaget har tagit fram unika data och en molnbaserad algoritm för monitoring av flera parametrar som följer effekten av en antidepressiv behandling. Produkten är utvecklad baserad på kliniska data och tekniktest på friska frivilliga. Det är mycket vanligt att patienter måste byta behandling flera gånger. Vilken behandlingsteknik som fungerar bäst för patienten är svårt att förutsäga och normal tar det många veckor för att bedöma behandlingseffekt. NorthernLight Diagnostics teknologi kan effekt avgöras mycket snabbare.

Epigenica

Epigenica har utvecklat en plattform som möjliggör epigenetisk profilering i en mycket större skala än vad som tidigare varit möjligt. Den kvantitativa och multiplexa teknologin kan analysera både DNA-metylering och histonmodifieringar vilket skapar en snabb och kostnadseffektiv analys. Teknologin kommer bland annat att underlätta forskning inom cancerterapi, läkemedelsutveckling, epigenetisk diagnostik, precisionsmedicin och upptäckter av nya biomarkörer.

Key2Brain

Key2Brain är ett bioteknikbolag som utvecklar en ny plattformsteknologi för effektiv målsökning och transport av läkemedel till hjärnan. Med en samling unika molekyler samt en stark preklinisk expertis vill vi skapa lösningar för ökat upptag av biologiska läkemedel till hjärnan. Målet är att skapa nya behandlingsmöjligheter för centrala nervsystemets sjukdomar.

PathFX

Utvecklar ett registerbaserat  kliniskt AI- beslutsstödsverktyg (Path-FX) för mer exakt prediktion av postoperativ överlevnad vid metastatisk bencancer, vilket har betydelse för beslut runt relaterade behandlingar. Prototypen är för närvarande tillgänglig på internet (www.pathfx.org) och testas i kliniska miljöer på flera kirurgiska centra globalt.

OneTwo Analytics

Vårt mål är att tillhandahålla ett digitalt beslutsstödsystem som gör det möjligt för människor med insulinbehandlad diabetes att leva livet fullt ut, vara flexibla och samtidigt förbättra sin blodsockerkontroll.

Vi utvecklar också ett digitalt stödsystem för hälso- och sjukvårdssektorn som automatiskt analyserar all data som genereras av kontinuerliga blodsockermätare (CGM/FGM). Systemet tolkar också underliggande orsaker till eventuella problem och ger rekommendationer om hur man optimerar insulinbehandlingen.

AnaCardio

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusvistelse och död. Inotropa droger stimulerar hjärtat i hjärtsvikt men orsakar stressrelaterad skada och nettoeffekten är ökad dödlighet. AnaCardio utvecklar inotropa läkemedel med en ny mekanism utan den ovan nämnda negativa säkerhetsprofilen.

Attgeno

Pulmonell hypertension, för högt tryck i blodcirkulationen genom lungorna, är förknippat med hög dödlighet och kan uppstå akut genom sammandragning av lungans kärl vid tillstånd som lungemboli, blodförgiftning eller efter större kirurgiska ingrepp. För att behandla tillståndet finns behov av läkemedel som selektivt kan vidga lungans kärl utan att påverka kärlen i resten av kroppen eftersom det senare riskerar att ge farliga fall i systemblodtrycket. Attgeno AB utvecklar nya läkemedel som vidgar kärl genom att donera den kärlvidgande gasen NO. Attgenos läkemedelskandidat Supernitro har förmågan att selektivt, endast i lungans kärl, donera NO men inte till kärlen i resten av kroppen och därmed kan Supernitro motverkar pulmonell hypertension utan att riskera farliga blodtrycksfall

FenoMark

FenoMark Diagnostics utvecklar diagnostiska analyser för att matcha cancerpatienter med den bästa behandlingen.

MediTuner

Vårt mål är att alla astmatiker ska kunna leva utan att begränsas av sin astma.

Läs mer här

Rapp AB

RAPP är en forskningsbaserad IT-lösning som stöttar arbetet med att systematiskt följa upp och utveckla säkerheten och kvaliteten på den postoperativa återhämtningen. Patienten använder RAPP för att via ett antal frågor beskriva sin återhämtningsprocess. Frågorna är baserade på vetenskaplig evidens och ger sjukvården värdefulla data och en tydlig kvalitetsuppföljning. RAPP ökar också patientens delaktighet, kunskap och trygghet och minskar behovet av oplanerad vårdkontakt. RAPP är en innovation av professor Ulrica Nilsson , RAPP är läkemedelsklassificerad enligt klass 1.

Läs mer här

Handfast AB

The Assisting Hand Assessment (AHA), and the group of related assessments (AHA-family), measure and describe how effectively individuals with a hand/arm impairment use their two hands together to perform bimanual tasks.

Läs mer här

Sequrna

SEQURNA utvecklar reagens för att preservera RNA integritet i storskaliga sekvenseringsflöden. Detta för att förenkla och effektivisera forskning, utveckling och diagnostik inom nukleinsyror.

Läs mer här