Styrelse

Styrelsen i Karolinska Institutet Holding AB utgörs av följande personer:

Annika Andersson (ordförande), född 1958, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Annika Andersson har lång erfarenhet från finansbranschen bland annat som portföljförvaltare ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Annika Andersson var vice ordförande i Karolinska Institutet 2011-2016 och är idag styrelseordförande i Invisio Communications AB och Sequitor Engineering AB samt ledamot i Jetty AB och KI Holding AB.

Sofia Heidenberg (ledamot), född 1965, statsvetare från Uppsala universitet och journalistutbildad vid Poppius journalistskola. Sofia Heidenberg är senior rådgivare inom affärsutveckling, kommunikation och varumärkesbyggande med lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Sofia Heidenberg har, utöver rådgivarrollen, verkat som entreprenör under större delen av sin karriär genom att ha startat och drivit företag som varit del av såväl privat ägda koncerner som börsnoterade. Sofia Heidenberg driver idag det egna bolaget Proud Communication AB. Utöver operativa VD-roller har Sofia Heidenberg lång erfarenhet från styrelseuppdrag i både kommersiella bolag som ideella organisationer. Sedan maj 2016 är Sofia Heidenberg ledamot av Karolinska Institutets Konsistorium. Övriga pågående styrelseuppdrag är styrelseordförande i Proud Communication AB.

Eugen Steiner (ledamot), född 1954, läkare och doktor i medicinsk vetenskap (klinisk farmakologi) vid Karolinska Institutet. Utöver detta är Eugen styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Bioarctic AB, Inbox Capital AB, Stiftelsen Forska!Sverige, Stockholm School of Entrepreneurship och Setraco AB. Styrelsesuppleant i Doctrin AB. Eugen har över 30 års erfarenhet som ledare i life-science bolag. Dessförinnan var han läkare vid Karolinska Sjukhuset (Huddinge) och forskare vid Karolinska Institutet. Venture partner till HealthCap sedan 1997 och VD i flera bolag i vilka HealthCap har investerat. Eugen har också omfattande erfarenhet från andra styrelsepositioner i Sverige, Norge, England och USA.

Lisa Sennerby-Forsse (ledamot), född 1948, är docent och tidigare adjungerad professor i växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hon är för närvarande ordförande i Rådet för Evidensbaserad Miljöanalys vid Formas, ledamot (vice ordförande) i konsistoriet på KI, vice ordförande i Skogsstyrelsens styrelse, styrelseledamot i Skogssällskapet AB samt styrelseledamot i Mistra programmet SeedBox vid Linköpings universitet. 1994-2000 var hon forskningschef vid Skogsindustrins forskningsinstitut Skogforsk, 2001-2006 var hon huvudsekreterare och chef för Forskningsrådet Formas och 2006-2015 rektor vid SLU.

Daniel Forslund (ledamot) född 1976, är biträdande regionråd för Liberalerna i Region Stockholm och ordförande för Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott och v.ordf. för Forskningsberedningen. Som Sveriges första innovationslandstingsråd 2014 etablerade han ett samlat politiskt ansvar för regionens teknikutveckling och innovationsförmåga. Daniel har idag ansvar för att leda regionens arbete med centrala framtidsfrågor som innovation, digitalisering, eHälsa, medicinteknik, hälsodata och Life Science. Daniel Forslund har även nationella uppdrag som ordförande för SKR:s Beredning för digitalisering samt styrelseledamot i Inera AB och Svenska Institutet för Standarder (SIS). Han ingår också i den nationella styrgruppen för Vision eHälsa 2025. Han arbetade tidigare som chefsstrateg på VINNOVA och som kansliråd på Socialdepartementet och har en magisterexamen i statsvetenskap (pol.mag.) från Umeå universitet.

Katarina Bjelke (ledamot), född 1965, universitetsdirektör på Karolinska Institutet, kommer närmast från tjänsten som universitetsdirektör på Uppsala Universitet. Hon har en tandläkarexamen från 1989 och disputerade i neuroanatomi 1997 vid Karolinska Institutet. Katarina var tidigare departementsråd och chef vid forskningspolitiska enheten vid utbildningsdepartementet.

Revisor: KPMG med Ulf Sundborg som huvudansvarig